IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

1. Splošno

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka spoštuje vašo pravico do zasebnosti in v skladu z zakonodajo skrbi za varstvo vaših osebnih podatkov. Pri nudenju spletnih storitev smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Z Izjavo o varstvu osebnih podatkov vas želimo seznaniti, za katere namene bodo pridobljeni podatki uporabljeni in kakšne pravice imate ob tem.

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka se zavezuje, da bodo vsi zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in da vaših osebnih podatkov ne bo posojal, prodajal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih

2. Upravljalec podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, naslov: Podlubnik 20, 4220 Škofja Loka, e-naslov: dpm.skofjaloka@gmail.com, telefonska številka: 040 33 44 75.

Za vse pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke, za namen nemotenega delovanja, velja stroga zaupnost.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi z vaše strani posredovani osebni podatki bodo obravnavani strogo zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani.

Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov v drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje. V primeru uporabe podatkov za namene, ki niso opredeljeni, se le-ti obdelujejo zgolj na podlagi vaše privolitve. Privolitev lahko kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z obveščanjem o ponudbah in storitvah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Posredovane osebne podatke statistično obdelujemo z namenom ugotavljanja koriščenja storitev Društvo prijateljev mladine Škofja Loka . Osebni podatki se obdelujejo kumulativno.

PRIJAVNICA ZA LETOVANJE

Na spletni strani www.dpm-skofjaloka.si lahko izvozite prijavnico (prijavnico izpolnijo starši, skrbniki) in nam posredujete prijavo vašega otroka na naša letovanja. V ta namen Društvo prijateljev mladine Škofja Loka od vas zbira naslednje podatke:

 • izberite destinacijo*
 • izberite program in termin*

 

Podatki o otroku:

 • ime*
 • priimek*
 • spol*
 • datum rojstva*
 • kraj rojstva*
 • stalno bivališče*
 • poštna številka in pošta*
 • identifikacijski dokument*
 • V skupini želim biti z
 • Opombe (zdravstvene posebnosti, prehranske posebnosti, …)
 • Uveljavljanje zdravstvenih sredstev*

 

Podatki o starših/skrbniku:

 • priimek in ime starša – plačnika*
 • naslov*
 • pošta in kraj*
 • država*
 • telefon*
 • e-naslov*

 

Podatki so za zagotavljanje storitve obvezni (označeni z zvezdico). Vsi podatki zbrani preko spletne prijave se zbirajo z namenom načrtovanja in izvajanja počitniških letovanj in sicer za pripravo programa, upoštevanje posebnosti posameznikov za udeležbo v programu v primeru zdravstvenih omejitev, za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane, za obveščanje v zvezi z izvajanjem letovanj, za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih programih aktivnih počitnic. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo naše storitve in se vrši na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za udeležbo na naših letovanjih.

PRIJAVNICA ZA POČITNIŠKO VARSTVO ZABAVNE POČITNICE

Na spletni strani www.dpm-skofjaloka.si lahko izpolnite spletno prijavnico, ki je namenjena prijavam otrok na počitniško varstvo Zabavne počitnice:

Podatki o otroku:

 • ime*
 • priimek*
 • spol*
 • datum rojstva
 • stalno bivališče*
 • poštna številka in pošta*
 • Opombe (znanje plavanja, diete, terapije, …)

 

Podatki o starših/skrbniku:

 • priimek in ime starša – plačnika*
 • naslov*
 • pošta in kraj
 • telefon*
 • e-naslov*

 

 1. Kontaktni podatki

Podatki označeni z zvezdico so obvezni za zagotavljanje storitve. Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, se zbirajo z namenom načrtovanja in izvajanje storitve in sicer za pripravo kapacitet, za obveščanje v zvezi z izvajanjem storitve, za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih storitvah. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo same storitve in se vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za koriščenje storitve.

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 1. Pooblaščene osebe v Društvu prijateljev mladine Škofja Loka
 2. ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 3. administratorju in skrbniku spletne strani.

5. Obdobje hrambe

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka bo podatke hranil toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani.

6. Način varstva podatkov

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z zakonodajo in bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, bodo podatki nepovratno in trajno izbrisani.

7. Pravice uporabnika naših storitev

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, ki je Društvu prijateljev mladine Škofja Loka posredoval svoje osebne podatke, lahko kadarkoli od Društva zahteva, da mu:

 1. potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 2. omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 3. poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 4. omogoči popravek netočnih osebnih podatkov oz. dopolnitev osebnih podatkov v zvezi z njim,
 5. omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 6. omogoči pravico do omejitve obdelave,
 7. omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 8. omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 9. omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 10. poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za vprašanja v povezavi s tem se obrnite na našo pisarno na telefonsko št.: 040 334 475 ali e-naslov: dpm.skofjaloka@gmail.com.

8. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi prilagodimo lastnim potrebam za nemoteno izvajanje storitev in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred posredovanjem osebnih podatkov spremljate aktualno izjavo, saj boste na ta način seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Škofji Loki, dne 18. 4. 2019